Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Węcko, adres poczty elektronicznej m.wecko@sp34.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 41 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

15-354 Białystok ul. Pogodna 12

Adres e-mail organu odwoławczego: sp34@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 7424 131

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi ulica, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą i jest to wjazd od ul. Pogodnej (na przeciwko sklepu Biedronka)  do zamkniętego obszaru, z którego wyjazd jest możliwy tylko w tym samym miejscu. Wejście do budynku szkoły znajduje się na końcu ulicy należącej do ul. Pogodnej. Po prawej stronie ulicy usytuowany   jest budynek szkoły z dostępnym parkingiem. Główne wejście do budynku szkoły jest ogólnodostępne. Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopnień (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Przy schodach wejściowych  na parter znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, jednak nie jest to winda w pełni automatyczna i wymaga pomocy osób trzecich w jej obsłudze. Powiadamianie pracowników obsługi szkoły odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy szkoły posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

Ułatwienia

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.

 

Inne informacje i oświadczenia

Inne informacje i oświadczenia

W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

wniosek o zapewnienie dostępności


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony