Kontakt

Nasz adres:
Szkoła Podstawowa nr 34
15 - 354 Białystok
ul. Pogodna 12

sekretariat czynny pn.-pt. w godz. 7.30-15.30

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

tel. (085) 742 41 31

tel. kom. 500 754 909

Numery wewnętrzne:

13 - Dyrektor Szkoły

14 - Sekretariat

15 - Portiernia

16 -

17 - Księgowość, Kierownik Gospodarczy

18 - Pokój Nauczycielski

19 - Psycholog i Logopeda

20 - Pedagog Szkolny

21 - Wicedyrektor

22 - Intendent

23 - Pielęgniarka

24 - Operator sprzętu informatycznego

25 - Biblioteka

26 - Fax

27 - Pokój Nauczycieli WF

28 - Sekretarz Szkoły

fax. (085) 744 08 59

Dziennik internetowy:
https://cufs.vulcan.net.pl/bialystok

Inspektor Ochrony Danych  – Ireneusz Bajsicki :

iod.patrem@gmail.com

tel. (085) 742 41 31

Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr.34 im. gen. Józefa Bema w Białymstoku

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY 1 02

 

 

Misja szkoły

Misją szkoły jest:

- kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości   ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

- kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.

- uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

- budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

- przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych oraz troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

 

                                   Model Absolwenta

 Będziemy dążyć, aby uczeń w czasie pobytu w naszej szkole i po jej zakończeniu:

-  dbał o własne zdrowie stosując zasady zdrowego odżywiania, higieny pracy i odpoczynku, racjonalnego i bezpiecznego korzystanie z technologii informacyjnej,

-  ponosił odpowiedzialność za podejmowane działania (w tym wyniki w nauce) i relacje z otoczeniem i przewidywał ich konsekwencje,

-   skutecznie komunikował się i współdziałał w zespole, a jednocześnie chronił i korzystał z prawa do otwartego wyrażania swoich myśli i poglądów bez narażania praw i granic innych ludzi,

- aktywnie i samodzielnie zdobywał wiedzę, rozwijał swoje uzdolnienia, pasje, wykorzystując zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce, do rozwiązywania problemów w procesie twórczym,

- otwarcie wyrażał swoje emocje i je kontrolował, a jednocześnie uświadamiał uczucia. potrzeby i wartości wyznawane przez innych ludzi, wspierał ich i pomagał,

- był świadomy swojej wartości, znał własne możliwości i ograniczania niezależnie od opinii innych ludzi

- otwarcie i z akceptacją odnosił się do innych bez względu na różnice rasy, pochodzenia, statusu społecznego, stanu zdrowia itp.,

miał poczucie przynależności do środowiska, regionu, kraju, poznawał ich historię i kultywował tradycje.Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

Galeria


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony