Egzamin klas VIII

Rok szkolny 2023/24

Egzamin w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w terminie:

Język polski – 14 maja 2024 r. o godz. 9.00

Matematyka – 15 maja 2024 r. o godz. 9.00

Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. o godz. 9.00

Termin dodatkowy dyrektor CKE ustalił na:

10 czerwca 2024 r. godz. 9.00 – język polski

11 czerwca 2024 r. godz. 9.00 – matematyka

12 czerwca 2024 r. godz. 9.00 – język obcy nowożytny

Deklarację wyboru języka obcego nowożytnego należy złożyć do 2 października 2023 r. do zastępcy PZE za pośrednictwem wychowawcy klasy. W uzasadnionych przypadkach zmianę deklaracji można złożyć najpóźniej do 14 lutego 2024 r.

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Istnieją możliwości dostosowania warunków egzaminacyjnych oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:* rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność* potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:* z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
* z afazją
* słabowidzących,  niewidomych* słabosłyszących  i niesłyszących* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim* z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi przyczynami* cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki).
* z niepełnosprawnościami sprzężonymi
* z zaburzeniami widzenia barw

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:* zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia 
* zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych* wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych* odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów* ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia * zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

  Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przyznawane jest dla uczniów:

* z opinią o dysleksji

* z zaświadczeniem lekarskim o chorobie przewlekłej

* w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

* z zaburzeniami komunikacji językowej

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:*  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność*  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym*  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania*  zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza*  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)* pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

- objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną;

-cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,

- obywateli Ukrainy.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków egzaminacyjnych oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych należy przedłożyć dyrektorowi szkoły za pośrednictwem sekretarza szkoły lub wychowawcy do 16 października 2023 r.

Rodzice uczniów zostaną poinformowani o przyznanych dostosowaniach warunków lub/i formy egzaminu na piśmie do 21 listopada 2023 r. Rodzice, po zapoznaniu się z przyznanymi dostosowaniami, składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną do 24 listopada 2023 r.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego – mgr Helena Jurgielewicz


 

Egzamin w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w terminie:

Język polski – 23 maja 2023 r. o godz. 9.00

Matematyka – 24 maja 2023 r. o godz. 9.00

Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. o godz. 9.00

Termin dodatkowy dyrektor CKE ustalił na:

12 czerwca 2023 r. godz. 9.00 – język polski

13 czerwca 2023 r. godz. 9.00 – matematyka

14 czerwca 2023 r. godz. 9.00 – język obcy nowożytny

Deklarację wyboru języka obcego nowożytnego należy złożyć do 30 września 2022 r. do zastępcy PZE za pośrednictwem wychowawcy klasy. W uzasadnionych przypadkach zmianę deklaracji można złożyć najpóźniej do 23 lutego 2023 r.

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Istnieją możliwości dostosowania warunków egzaminacyjnych oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do: * rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność * potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

* z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

* z afazją

* słabo widzących, niewidomych

* słabo słyszących i niesłyszących

* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

* z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi przyczynami

* z niepełnosprawnościami sprzężonymi

* cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki).

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

* zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

* zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

* wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

* odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów * ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

* zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przyznawane jest dla uczniów:

* z opinią o dysleksji

* z zaświadczeniem lekarskim o chorobie przewlekłej

* w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

* z zaburzeniami komunikacji językowej

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to: * orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

* orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

* zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

* opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się * pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków egzaminacyjnych oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych należy przedłożyć dyrektorowi szkoły za pośrednictwem sekretarza szkoły lub wychowawcy do 17 października 2022 r.

Rodzice uczniów zostaną poinformowani o przyznanych dostosowaniach warunków lub/i formy egzaminu na piśmie do
21 listopada 2022 r. Rodzice, po zapoznaniu się z przyznanymi dostosowaniami, składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną do 24 listopada 2022 r.

 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego – mgr Helena Jurgielewicz


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony