Świetlica

Regulamin wewnętrzny świetlicy w Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku

w trakcie epidemii COVID-19

Opierając się na procedurach bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku, został opracowany wewnętrzny regulamin świetlicy.

Praca świetlicy w podwyższonym reżimie sanitarnym                                                                       

§ 1.

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 17.00.
 2. Do świetlicy szkolnej uczęszczają tylko uczniowie, których obydwoje rodzice pracują zawodowo i nie są w stanie zapewnić uczniom żadnej innej opieki (rodzice potwierdzają to podpisem wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY).
 3. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. W świetlicy uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek.
 5. Wszystkie przedmioty, sprzęty i zabawki trudne do zdezynfekowania zostają ze świetlicy usunięte.
 6. Nauczyciele mogą udostępniać przybory, sprzęt, zabawki, gry itp., które będą odpowiednio zabezpieczone, będzie możliwe ich zdezynfekowanie lub kwarantanna.
 7. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać z własnych przyborów i innych przyniesionych przedmiotów za zgodą nauczyciela. Uczniowie nie powinni wymieniać się tymi przedmiotami.
 8. Uczniowie w miarę możliwości będą dzieleni na mniejsze grupy (będą wychodzić na szkolny plac zabaw, boisko oraz innych sal).
 9. Ograniczone zostają gry i zabawy ruchowe, w których jest bezpośredni i bliski kontakt między uczniami.
 10. Istnieje możliwość korzystania z automatu i sklepiku szkolnego.
 11. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w świetlicy na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do szkoły w ciągu danego dnia.
 12. Jeżeli rodzice wyznaczają godzinę samodzielnego powrotu dziecka do domu, nie ma możliwości wydłużania czasu pobytu.dziecka w świetlicy.
 13. Uczniowie w świetlicy mogą spożywać posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny ( mycie rąk przed posiłkiem, nie dzielą się jedzeniem).
 14. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Pomieszczenia świetlicy są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 16. Uczniowie przyprowadzani i odbierani są ze świetlicy przez rodziców/osoby upoważnione z uwzględnieniem wszystkich zasad sanitarnych (jeden opiekun, dystans społeczny, dezynfekcja rąk, maseczka).
 17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych nauczyciel świetlicy powiadamia dyrektora szkoły. Dziecko kierowane jest do Izolatorium (pokój nr 14 na parterze). Zostają o tym powiadomieni niezwłocznie rodzice/opiekunowie.
 18. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów i odbierania telefonów ze szkoły/świetlicy.
 19. Wychowawcy świetlicy mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych w celu komunikacji z rodzicami, między sobą i z dyrekcją szkoły.
 20. W sytuacji zbyt dużego przepełnienia w świetlicy zastrzega się możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń (np. zaświadczenia od pracodawcy o godzinach pracy rodziców) i powtórnej kwalifikacji dzieci.
 • § 2.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Wszelkich zmian w regulaminie może dokonać koordynator pracy świetlicy i dyrektor przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.
 3. O zmianach w regulaminie dyrektor informuje nauczycieli i rodziców.
 4. Procedury obowiązują do odwołania.

Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 w Białymstoku

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadania świetlicy szkolnej:

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.
 2. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.
 3. Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania.                            
 4. Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej.  
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.  
 6. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego , przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.
 7. Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
 8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem , psychologiem oraz szkolnym rzecznikiem praw dziecka.

Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w rocznym Planie pracy świetlicy szkolnej.

 

II. Założenia organizacyjne

 1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-III, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo. Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców (opiekunów).
 2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły (złożona z wychowawców) na podstawie karty zgłoszenia.

Od decyzji komisji rodzice (opiekunowie) mogą się odwołać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji.

W przypadku, kiedy rodzice (opiekunowie) nie pracują zawodowo, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na uczęszczanie dziecka do świetlicy uwzględniając trudną sytuację rodzinną, materialną, zdrowotną.

 1. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun)

zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.

 1. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikowi świetlicy.
 2. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 3. Pieniądze wpłacane przez rodziców na rzecz świetlicy przeznaczone są na gry, zabawki, materiały do zajęć plastycznych, nagrody.
 1. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
 2. Za rzeczy, które przynoszone są przez dzieci świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6:30 do 17:00.
  1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
  2. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odebrania dziecka, rodzice ( opiekunowie) zobowiązani są zawiadomić świetlicę poprzez sekretariat szkoły (nr tel. 85- 7424131 w. 14 a po godz. 15.30- w. 15).
  3. W przypadku nieodebrania dziecka do godz.17.00 i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, który ma prawo wezwać policję lub powiadomić sąd rodzinny.
  4. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).
 4. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.
 1. Na zajęcia dodatkowe dzieci są odbierane ze świetlicy przez osoby prowadzące zajęcia na podstawie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.

Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe dostarcza do świetlicy:

 1. listę uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, z zaznaczonymi - dniem tygodnia i godziną zajęć.
 2. zgodę rodzica do odbioru dziecka na zajęcia dodatkowe ze świetlicy.
 • Za zebranie dzieci i odbiór ze świetlicy odpowiada osoba prowadząca dane zajęcia pozalekcyjne.
 • W trakcie zajęć uczniowie pozostają pod opieką prowadzącego zajęcia dodatkowe.
 • Po zakończonych zajęciach osoby prowadzące zobowiązane są do odprowadzenia dzieci do wychowawcy świetlicy i przekazania ich pod jego opiekę oraz powiadomienie, które dzieci zostały odebrane przez rodziców lub opiekunów bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

III. Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania wyposażenia świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

IV. Nagrody i kary :

Nagrody:

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy.
 2. Pisemna lub ustna pochwała do rodziców.
 3. Pochwała udzielona w obecności nauczyciela i klasy.
 4. Wyróżnienie przez dyrektora na forum szkoły.
 5. Podwyższenie oceny z zachowania.

Kary:

 1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy.
 2. Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców.
 3. Nagana udzielona przez nauczyciela w obecności klasy.
 4. Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły.
 5. Obniżenie oceny z zachowania.
 6. Skreślenie z listy dzieci przyjętych do świetlicy.


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. J. Z. Bema

ul. Pogodna 12
15-354 Białystok

e-mail: sp34@um.bialystok.pl

Dzwonki
Lekcja 1    08.00-08.45
Lekcja 2    08.55-09.40
Lekcja 3    09.50-10.35
Lekcja 4    10.45-11.30
Lekcja 5    11.50-12.35
Lekcja 6    12.55-13.40
Lekcja 7    13.45-14.30
Lekcja 8    14.35-15.20
Lekcja 9    15.25-16.10

Powrót na początek strony